Keurmerk Gezinshuizen

In samenwerking met o.a. de alliantie "kind in gezin", de Rudolph Stichting en Stichting Perspectief is SKZ betrokken bij de ontwikkeling van een keurmerk voor gezinshuizen. SKZ neemt deel aan een projectgroep om te komen tot goede standaarden en indicatoren. Eind 2011 heeft een van de gezinshuizen waar SKZ mee samenwerkt deelnemen aan een pilot. De verwachting is dat eind 2012 de eerste gezinshuizen ISO9001 gecertificeerd zullen zijn. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

(Bron website Alliantie kind in gezin)

Alliantie Kind in Gezin maakt werk van gezinsvormen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er aan kwaliteitsverbetering en transparantie van deze kleinschalige woonvormen gewerkt wordt. Om dit te kunnen borgen werken we aan een kwaliteitssysteem voorzien van een keurmerk toegespitst op deze vormen van dienstverlening. Dit is één van de cruciale projecten binnen de Alliantie, het streven is dat de basis voor dit keurmerk eind 2011 operationeel is.


Een toegespitst kwaliteitssysteem

Alliantie Kind in Gezin wenst een groei van het aantal gezinshuizen. Dit maakt de ontwikkeling van een systeem van externe toetsingen vanuit de rechten en belangen van kinderen en jongeren urgent. De zorg in gezinshuizen richt zich op uithuisgeplaatste kinderen. Omdat dit kwetsbare kinderen zijn is extra aandacht voor de kwaliteit uiterst belangrijk. Gezinshuizen kennen een karakteristieke combinatie van het privé- en professioneel domein. Een zorgvuldig kwaliteitssysteem kan ook bijdragen aan een goede balans tussen beide domeinen. Tevens draagt het bij aan transparantie richting samenwerkingspartners van het gezinshuis: zorgaanbieders, voogden en financiers. Verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat bestaande kwaliteitssystemen onvoldoende recht doen aan het unieke en kleinschalige karakter van gezinsvormen. Hierom is het van belang een toegespitst systeem te ontwikkelen.


Eisen

Er zijn een aantal eisen gesteld aan het te ontwikkelen kwaliteitssysteem en keurmerk. Het moet:

 • Algemeen erkend worden en toonaangevend zijn;
 • Afgegeven worden op het niveau van de gezinsvorm;
 • Geschikt zijn voor gezinshuizen in AWBZ, open en gesloten jeugdzorg en GGZ;
 • In de toekomst ook uit te breiden zijn naar pleegzorg en jeugdzorgboerderijen;
 • Aansluiten bij, dan wel voortbouwen op, de Q4C-standaarden en andere belangrijke indicatoren, zoals van inspectie, stichting HKZ;
 • De kracht van het gewone leven als uitgangspunt nemen;
 • Bijdragen aan het groeiproces van jongeren naar evenwichtige volwassenen, die deel uit maken van de samenleving in een zo normaal mogelijke omgeving;
 • Het kwaliteitsdenken van gezinshuisouders versterken bol-groen Geen extra bureaucratie met zich meebrengen.


Wie

Het traject van de ontwikkeling wordt gelopen door een stuurgroep in samenwerking met Stichting Perspectief. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partijen: het landelijk cliëntenforum jeugdzorg (LCFJ), de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in oprichting, Trias Jeugdhulp en de Rudolphstichting. Stichting Perspectief is een onafhankelijke netwerkorganisatie die samen met kwetsbare mensen, hun vrienden en familie werkt aan een goed leven voor iedereen. Perspectief heeft veel ervaring met het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij staan de mensen om wie het daar gaat en hun behoeften centraal staan. Perspectief start vanuit universele waarden (mensenrechten, fundamentele behoeften), betrekt de ervaringen en meningen van alle betrokkenen bij haar evaluaties en is gericht op ontwikkelingen: in het leven van mensen, in de dienstverlening, in de samenleving.


Kernwaarden als kader

De stuurgroep en Stichting Perspectief hebben samen 4 kernwaarden opgesteld. Deze vormen het kader voor het kwaliteitssysteem:

 • Kinderen en jongeren leven in veilige, vertrouwde omgevingen (Respect en Veiligheid)
 • Kinderen en jongeren krijgen zoveel als mogelijk zeggenschap in beslissingen die hen aangaan. (Zeggenschap)
 • Kinderen en jongeren voelen zich verbonden met anderen, zoals familie, vrienden, klasgenoten, buren (Inclusie, netwerken)
 • Kinderen en jongeren krijgen alle kans zich te ontwikkelen en hun persoonlijke ambities te verwezenlijken. (Persoonlijke Ontwikkeling)


Vervolgtraject

De kernwaarden worden uitgewerkt in indicatoren en normen die verbonden worden aan het keurmerk. Hierbij worden gezinshuisouders, professionals uit dienstverlenende organisaties en ervaringsdeskundigen (jongeren en/of familieleden) betrokken. Gedurende dit proces komen er allerlei thema’s en dilemma’s naar voren. Bijvoorbeeld de ingewikkelde relatie tussen ouders, gezinshuisouders en zorgprofessionals. Deze thema’s worden uitvoerig besproken en getoetst aan de kernwaarden. Op basis van dergelijke commentaren en besprekingen wordt het basisinstrumentarium steeds verder verfijnd. In het najaar vindt dan bij 5 gezinshuizen een pilot plaats, een volgende stap in het proces van de ontwikkeling van het Keurmerk Gezinshuizen. Vanaf 2012 wordt er gekeken hoe het instrumentarium breder toepasbaar gemaakt kan worden.